Koncert charytatywny KOBZAR ARMADA oraz pokaz filmu o kobzarzach – Trasa europejska

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Koncert charytatywny KOBZAR ARMADA oraz pokaz filmu o kobzarzach – Trasa europejska

10 stycznia @ 18:00 - 21:00

PL
GDZIE: Dom Tramwjarza, Słowackiego 19/21, 60-702 Poznań
KIEDY: 10 stycznia
GODZINA: 18:00 pokaz filmu, 19:00 koncert
Wstęp wolny, ale mile widziane dotacje na miejscu lub przelewem na konto.

KOBZARSKA ARMADA ogłasza swoją pierwszą europejską trasę koncertową i pokaz filmowy!
Link: https://jurijfedynskyj.wixsite.com/kobzaring-the-world

Historycznie, Ukraina jest nierozłączną częścią Europy. 300 lat przed moskiewską okupacją, Ukraińska Hetmańska Rzeczpospolita (1600-1700) była pierwszym przykładem państwowej demokracji i wolności. Zjawisko, które Europa stopniowo zaakceptowała kilka wieków później. Jednak z powodu moskiewskiego despotyzmu i imperializmu, Ukraina ledwie zachowała swoją kulturę, język i więzi z Europą.

Wojna moskiewska z Ukrainą to ostatnia brutalna próba podziału Ukrainy. Zniszczyć nasze więzi z Europą, sąsiednimi sojusznikami i ich wsparcie dla naszego państwowego suwerenności. Nasze zwycięstwo częściowo zależy od zachodnich partnerów, zwłaszcza tych za granicą. W ciągu ostatniego półtora roku Ukraina i Europa budują nowe duchowe, nie tylko fizyczne, sojusze. Ze względu na wspólnego wroga i wspólne potrzeby teraz jednoczymy się jak nigdy dotąd.

Ale co Europa wie o Ukrainie? Poza tym, co pokazują telewizja i media? Widzieli nasz kryzys humanitarny. Naszą wolę i zdolność do obrony siebie. To dobry początek. Ale to nie wystarczy, aby narody europejskie poznały prawdziwą europejską duszę Ukrainy i historyczne podobieństwa między nami.

Nasza Kozacka Armia została utworzona, gdy rozpoczęła się pełnoskalowa wojna. Nie tylko dla naszej misji kozaczenia po Ukrainie. Po 300 koncertach i pięciu osobnych trasach koncertowych w Kijowie, na całej Ukrainie i na froncie wschodnim, nadal angażujemy się w wewnętrzną walkę o wolność i niepodległość.

Jesteśmy bezpośrednimi świadkami i uczestnikami ruchu wolontariackiego podczas wojny. Każdy obóz wojskowy, schron, szpital i wieś blisko frontu przybliżyły nas do rzeczywistości wojny. Ale oprócz naszej pracy na Ukrainie, poświęcamy również część czasu i wysiłków na budowanie duchowych mostów na Zachód i do Świata.

Przynosimy rzeczywistość wojny i dzisiejszą duchową jedność Ukrainy do społeczności, które nie mają kontaktu z Ukrainą poza internetem i wiadomościami, które tylko częściowo opowiadają, co się u nas dzieje.

Do tego celu stworzono kozaczenie, już dawno temu. Kozaczenie to specyficzna dyplomacja kulturowa. Stworzona, aby ludność wspierała sercem Ukrainę. Dzielimy najdelikatniejsze emocje i myśli naszych przodków zachowane w historycznej muzyce i pieśniach repertuaru kozackiego. Moskiewski reżim poważnie pracował, aby zniszczyć tę tradycję wędrownych duchowych muzyków i kaznodziejów. Doskonale wiedzieli i wiedzą, jakie zagrożenie stanowimy dla ich imperium kłamstwa i zła.

Tego zimą Kozacka Armia po raz pierwszy ruszy do 45 różnych miast w Europie. Oferujemy pełny koncert, tradycyjne kozackie pieśni, a także nowoczesny repertuar, pieśni obrony. Przed koncertem odbędzie się pokaz filmowy, prezentujący naszą pracę na froncie i w domu w Ukrainie w ciągu ostatnich 20 miesięcy wojny. Obecnie, przez półtora miesiąca, planujemy naszą trasę. Jeśli jakakolwiek społeczność w Europie jest zainteresowana, chętnie przyjedziemy do waszego miasta i zorganizujemy wydarzenie całkowicie za darmo.

Nasze wydarzenie ma na celu szerzenie „kultury kozackiej” wśród miejscowej społeczności.

Nie tylko dla uchodźców i diaspor w każdym kraju. Akcja jest prowadzona w języku angielskim, oprócz większości piosenek. Lokalne media można zaprosić, aby uzyskać maksymalny rezonans w całym mieście i skierować szczególną uwagę na naszą walkę o wolność.

Rzeczywiście, z minimalnym wysiłkiem można wnosić tyle do swojej społeczności i zrobić duży krok, aby zatrzymać straszliwą masakrę na froncie. Musimy zwrócić uwagę Europy i prosić o jej wsparcie do ostatecznego zwycięstwa.

Szukamy zwłaszcza archaicznych, historycznych świątyń i katedr do zorganizowania wydarzenia. Również dowolna sala koncertowa jest możliwa. Ale ze względu na duchową istotę naszej misji, przestrzeń kościelna i parafie są dla nas idealne. Jeśli jakikolwiek wolontariusz w Europie jest zainteresowany zaproszeniem nas, proszę napisz do mnie osobiście, Jurij Fedynskyj, przez Messengera na Facebooku, jako prywatna wiadomość. Postaram się dodać wasze miasto do naszego harmonogramu i trasy!

Kosztorys naszej misji i wszystkich tras jest możliwy tylko dzięki dobrowolnym datkom. Jeśli ktoś jest zainteresowany wsparciem naszej pracy i wysiłków, można przekazać pomoc przez nasz fundusz „Kobzarska Armia”.
Akceptujemy środki poprzez PayPal na adres: kobzararmadainc@gmail.com.

Dziękujemy wszystkim za waszą pokorną uwagę i wsparcie. Tylko dzięki szczeremu wolontariackiemu zaangażowaniu na całym świecie Ukraina odniesie zwycięstwo. Niestety, to zadanie jeszcze nie jest zakończone, i mamy nadal wiele pracy. Chwała Ukrainie i Wolnemu Światu! Z nami Bóg!

Przyjdźcie na koncert i pokaz filmowy o kozaczyźnie i dołączcie do pomocy!

 

 

 

UA

ДЕ: Dom Tramwjarza, Słowackiego 19/21, 60-702 Poznań
КОЛИ: 10 січня
ГОДИНА: 18:00 показ фільму, 19:00 концерт
Вхід вільний, але вітаються донати на місці або переказом на рахунок.

КОБЗАРСЬКА АРМАДА оголошує свій перший європейський концертний гастроль та кінопоказ!
Посилання на сайт: https://jurijfedynskyj.wixsite.com/kobzaring-the-world

Історично, Україна – є нероздільна частина Європи. 300 років перед Московською окупацією, Українська Козацька Держава або Гетьманщина (1600-1700) була першим прикладом державної демократії та свободи. Таким явищем, що Європа поступово прийняла пару сотень років пізніше. Але через Московський деспотизм та імперіалізм, Україна ледве зберегла свої культуру, мову та зв’язки з Європою.

Московська війна з Україною – є останньою брутальною спробою розділити Україну. Знищити наші зв’язки з Європою, сусідніми союзниками та їхню підтримку нашого державного суверенітету. Наша перемога, частково, залежить від західних партнерів, тим більше тих, хто є через кордон. Останні півтора роки, Україна та Європа будують новий духовний, не тільки фізичний, союз. Через те, що є спільний ворог та спільна потреба, ми зараз об’єднуємось як ніколи.

Але що Європа знає про Україну? Крім того, що телик та ЗМІ годують? Вони бачили нашу гуманітарну кризу, нашу волю та можливість захистити себе. Це добрий початок. Але цього не достатньо, щоб європейські нації пізнали справжню європейську душу України та історичні подібності між нами.

Наша Кобзарська Армада була створена, коли почалась повномасштабна війна. Не тільки для нашої місії кобзарювати по Україні. Після 300 концертів та п’яти окремих гастролей в Києві, по всій Україні та на Східному фронті, ми далі займаємось внутрішньою боротьбою за свободу та незалежність.

Ми є безпосередні свідки та учасники волонтерського руху під час війни. Кожен військовий табір, бомбосховище, лікарня та село поблизу фронту принесли нас найближче до реальності війни. Але крім нашої роботи в Україні зараз, ми теж присвячуємо частину часу та зусиль, щоб створити духовні мости до Заходу та Світу.

Ми приносимо реальність війни і сьогоднішню духовну єдність України до тих громад, які не мають контакту до України, крім через інтернет та новин, що лиш частину розкажуть, що в нас буває.

Для цього створилося кобзарство, давним-давно.
Кобзарство – це специфічна культурна дипломатія. Створена, щоб населення підтримало всім серцем Україну.
Ми розділяємо найчутливіші емоції та думки наших предків, збережені в історичній музиці та піснях кобзарського репертуару. Московський режим серйозно працював, щоб знищити цю традицію мандрівних духовних музикантів та проповідників. Вони добре знали та знають яку загрозу ми несемо до їхньої імперії брехні та зла.

Цієї зими перший раз Кобзарська Армада буде їхати до 45 різних міст по Європі. Ми пропонуємо повний концерт, традиційні кобзарські пісні, і теж сучасний репертуар, пісні захисту. Перед концертом буде кінопоказ, представляючи нашу працю на фронті та вдома в Україні ці останні 20 місяців війни. Зараз, протягом півтора місяця, ми плануємо наш тур. Якщо будь-яка громада в Європі є зацікавлена, ми з радістю приїхали б до вашого міста і створили подію, зовсім безкоштовно.

Наша подія є створена, щоб поширити „кобзарську культуру” серед місцевих жителів.

Не лише біженців та діаспори в кожній країні. Акція проводиться англійською мовою, крім більшості пісень. Місцевих ЗМІ можна запросити для максимального резонансу в цілому місті і, щоб передати особливу увагу до нашої боротьби за свободу.
Дійсно, з мінімальними зусиллями можна принести стільки багато до вашої громади, і зробити великий крок, щоб зупинити страшну м’ясорубку на фронті. Ми мусимо тримати увагу Європи і просити їхньої підтримки до остаточної перемоги.

Ми шукаємо, особливо, архаїчні, історичні храми та собори для проведення події. Також будь-яка концертна зала є можливою. Але через духовну суть нашої місії, церковний простір та парафії є ідеальними для нас. Якщо будь-який волонтер в Європі є зацікавлений нас запросити, прошу пиши мені особисто, Jurij Fedynskyj, через Фейсбук Месенджер, як запит повідомлення. Я буду намагатися додати ваше місто до нашого розкладу та маршруту!

Кошторис для нашої місії та всіх гастролей є можливим лиш через добровільні пожертви. Якщо хтось зацікавлений підтримати нашу працю та зусилля, можна передати допомогу через наш фонд Кобзарська Армада.
Ми приймаємо кошти через ПейПел до адреси kobzararmadainc@gmail.com.

Дякуємо всім за Ваша покірну увагу та підтримку. Тільки через щире волонтерство по світу Україна переможе. На жаль, це завдання ще не скінчене, і в нас досі є чимало роботи. Слава Україні та Вільному Світу! З Нами Бог!

Приходьте на концерт та показ фільму про кобзарство та приєднайтесь до допомоги!

 

 

Szczegóły

Data:
10 stycznia
Godzina:
18:00 - 21:00
Kategorie Wydarzenie:
,
https://fb.me/e/5ZgS7U5kx

Organizator

Fundacja Pana Gara
Adres e-mail:
dt@fundacjapanagara.pl

Miejsce wydarzenia

Dom Tramwajarza sala Piccolo – Pan Gar
ul. Słowackiego 19/21
Poznań, wielkopolskie Poland
+ Google Map
Zobacz stronę Miejsce wydarzenia